In artikel 2 van de statuten van Stichting MeeDoen S&B zijn de doelstelling en de middelen om deze doelstelling te bereiken als volgt vastgelegd:

Stichting MeeDoen S&B heeft als doel:

Het bevorderen van de mogelijkheden voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of stoornis in het algemeen en in Son en Breugel in het bijzonder, om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De middelen die worden ingezet om deze doelstelling te bereiken zijn:

  • het organiseren van (contact)bijeenkomsten, vrijetijdsactiviteiten, sportactiviteiten en andere activiteiten;
  • het bevorderen van de mogelijkheden bij sportverenigingen, vrijetijdsverenigingen en/of andere instellingen met name, doch niet uitsluitend, gericht op het opzetten van apart teams en lessen voor de kinderen, jongeren en volwassenen;
  • het bevorderen van mogelijkheden bij bedrijven, instellingen en/of andere organisaties, onder andere gericht op het creëren van stageplaatsen, dagbestedingsplaatsen en werkplekken;
  • het verzamelen van informatie bij onder andere ouders van jongeren en kinderen over mogelijkheden, ervaringen en best practices en het delen en beschikbaar stellen van deze informatie aan andere ouders;
  • het verlenen van diensten, ondersteuning en informatie aan bedrijven, organisaties en instellingen die nodig zijn om doelen te bereiken;
  • het werven van fondsen en subsidies.

De stichting beoogt niet het maken van winst.